Gradsko veće je na 97. sednici, održanoj 8. januara 2018. godine, utvrdilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS) za 2018. godinu. Prema finansijskom planu za finansiranje TOGS-a, potrebno je 18.909.000,00 dinara, od kojih sredstva iz budžeta grada iznose 15.854.000,00 dinara, a iz sopstvenih prihoda planirano je 3.055.000,00 dinara.

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – Bački vodotoci. Razlozi za uspostavljanje saradnje sa opštinama koje pripadaju navedenom slivu, odnosno sa Apatinom, Odžacima, Kulom, Bačom i Bačkom Palankom, su smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru, ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program za razvoj. O predloženoj inicijativi izjasniće se i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o usklađivanju pravilnika koji se odnose na realizaciju odluke o budžetu grada, sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Usklađeni su: Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta, Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora i Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti

U četvrtak, 16. novembra, sa početkom u 17 sati na velikom gradskom trgu u Somboru biće održan Dan mladog vina. Kao što to čini celi vinski svet, svaki treći četvrtak u novembru, Dan mladog vina obeleževa se kroz sledći program:

- Cremonijal krštenja mošta u vino
- Degustacija izloženih vina sa komentarima
- Nastup tamburaša

Organizatori ove manifestacije su Turistička organizacija grada Sombor i Udruženje vinara i vinogradara "Riđički vinogradi" iz Riđice.

Objavljeno u Somborske vesti

Turistička organizacija grada Sombora objavila jeoglas za izbor direktora ove ustanove. Oglas objavljujemo u celosti.

Del.broj: 312/2017
Dana: 07.09.2017. godine

Na osnovu člana 8. i 12. Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Sombora i člana 27. Statuta Turističke organizacije grada Sombora, Upravni odbor Turističke organizacije grada Sombora na 14. sednici, održanoj dana07. 09.2017. godine doneo je odluku da raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor direktora Turističke organizacioje grada Sombora

 Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije grada Sombora, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 Opis poslova:

Predstavlja i zastupa TOGS, organizuje i rukovodi radom TOGS, donosi i predlaže akte za usvajanje za koje je ovlašćen Zakonom i Statutom, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, predlaže akte koje donosi upravni odbor TOGS-a, izvršava odluke Upavnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje i učestvuje u radu Upravnog i Nadzornog odbora, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana, stara se o zakonitosti rada, namenskom korišćenju sredstava i raspolaganju imovinom, stara se o izvršenju programa rada i finansijskog plana, stara se o izvršenju planova i ugovornih obaveza i preduzima mere za njihovo izvršenje, odlučuje o nabavci osnovnih sredstava, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom, opštim aktima i odlukama Skupštine Grada Sombora.

 Uslovi:

Pored opštih uslova propisanihZakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:1) stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu

2) radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima 3) aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete

4) da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora

5) poznavanje rada na računaru

6) vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidat treba da priloži sledeću dokumentaciju:

1) diplomu ili uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi (overena fotokopija)

2) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)

3) uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija)

4) uverenje da kanditat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora

5)dokaz o radnom iskustvu (overena fotokopija radne knjižice, ugovori, rešenja ili druge potvrde) iz kojeg se može utvrditi na kojim poslovima i s kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvi

6) overenu fotokopiju indeksa ili uverenja fakulteta o položenim ispitima iz koga je vidljivo da je kandidat slušao i položio ispit/e iz stranog jezika ili sertifikata o aktivnom znanju stranog jezika

7) biografiju koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima

8) fotokopija lične karte

9) fotokopija vozačke dozvole

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Javni konkurs se oglašava u listu „Dnevnik“, na oglasnoj tabliNacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Turističke organizacije grada Sombora .

 Prijave slati na adresu: Turistička organizacija grada Sombora, Trg Cara Lazara 1, 25 000 Sombor u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Ne otvarati - prijava po konkursu za izbor direktora Turističke organizacije grada Sombora“.

 Upravni odbor dužan je da u roku od 15 dana od dana završetka konkursa izvrši izbor kandidata za direktora i predlog dostavi Osnivaču. Na osnovu predloga Upravnog odbora Osnivač imenuje direktora Turističke organizacije grada Sombora.

 Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se uzimati u razmatranje.

 Sve dodatne informacije od značaja za sprovođenje konkursa mogu se dobiti putem telefona: 025/434-350 ili putem mejla: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.(osoba za kontakt Mirjana Ivković, dipl.pravnik).

Predsednik Upravnog odbora TOGS

Igor Petrović

 

Objavljeno u Somborske vesti

Turistička organizacija grada Sombora je na proteklom Beogradskom sajmu nastupila na zajedničkom štandu sa Turističkom organizacijom Apatina i Vanje "Junaković" u okviru Turističke organizacije Vojvodine. Na štandu se promovisalo Turističko udruženje "Vikend" Bezdan, Prenoćište "Beli Dvor", Galerija "Milan Konjović", Umetnička radionica "Rustikana" i Sapundžijska radionica "Čisto srce".

PG ''Stokuća'' je obezbedio razne vrste sireva iz svoje proizvodnje za promociju i degustaciju. Udruženje ''Suveniri Podunavlja'' su obezbedili unikatne izložbene uzorke salveta od svilenog damasta, a vinarije ''Stanimirović'' i ''Vučji podrum'' vina iz svoje proizvodnje.

Specijalni rezervat prirode ''Gornje Podunavlje'' je promovisan putem štampanog materijala. U predstojećoj turističkoj sezoni Eko centar ''Karapandža'' je obezbedio uslove za prijem posetilaca i realizaciju programa prezentacije rezervata.

Pored štampanog promotivnog materijala o znamenitostima Sombora, Bitke kod Sente i manifestacijama u organizaciji TOGS, prezentacija grada je vršena i putem video materijala Somborske priče i promo spotova. Distribuiran je štampani materijal Gradskog muzeja, Etno restorana Fijaker, Restorana Stari slon, Doma učenika, Dida Hornjakovog salaša, Našeg salaša; Sobe Relić, Apartman Penthaus, Prenoćište Pikolina.

Sajam je bio dobro posećen, zaiteresovanost posetilaca za somborsku turističku ponudu velika, ostvareni su brojni poslovni kontakti, a efekti nastupa na sajmu će biti vidljivi tokom predstojeće turističke sezone.

Objavljeno u Somborske vesti

U Novom Sadu je održan 49.Međunarodni sajam turizma, u periodu od 29.septembra do 1.oktobra 2016.godine.

Sajam turizma je pored turističke ponude naše zemlje prezentovao i destinacije u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Republici Srpskoj i Sloveniji, a ovogodišnji partner sajma turizma je bila Republika Crna Gora.

Turistička organizacija grada Sombora je predstavila turističku ponudu našeg grada u okviru štanda Turističke organizacije Vojvodine sa akcentom na kulturnu, ugostiteljsku, etno ponudu, ponudu smeštajnih kapaciteta, kao i predstavljanje specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” i sportske ponude našeg grada.

49.Međunarodni sajam turizma je dodelio prestižne nagrade za tri turistička objekta u Somboru. Dobitnik Zlatne medalje i Povelje za turističko domaćinstvo i gastronomiju je „Naš salaš“ iz Sombora, za riblje specijalitete dobitnik je čarda „Andrić“ Sombor i za kvalitet i raznovrsnost usluge u etno restoranu dobitnik je etno restoran „Fijaker „ Sombor.

Pored Međunarodnog sajma turizma, organizovan je i sajam lova, ribolova i sporta, sajam šumarstva, međunarodni sajam hortikulture, međunarodni sajam „Eko-svet“i međunarodni sajam konjarstva.

Objavljeno u Somborske vesti

Ove godine u Novom Sadu se po 49. put održava Međunarodni sajam turizma, i to od 29. septembra do 01. oktobra 2016. godine.

Iz Turističke organizacije grada Sombora rečeno je da će na nastupajućem Sajmu predstaviti svoju turističku ponudu u okviru štanda Turističke organizacije Vojvodine.
VD ditektora TOG Sombor, Đuro Todorić, izjavio je da je Sombor i ove godine spreman za prestojeći Sajam. Prikupljeno je više promotivnog materijala od strane privatnih subjekata koji se bave turizmom, te će ih se ove godine na Sajmu predstaviti preko 20.

Izložbeni prostor Turističke organizacije Vojvodine obogatiće i Turistička organizacija opštine Odžaci.

Odžačani će nastojati da, kroz svoje propagandne materijale i suvenire, sve posetioce Sajma upoznaju sa turističkim potencijalima svoje opštine.
,,Međunarodni sajam turizma u Novom Sadu izuzetno je značajna manifestacija. Iskustva od prethodnih godina su takva da su se fizička lica najviše interesovala za ribolov. Imamo Dunav i kanalsku mrežu, Ribolovačko udruženje koje organizuje niz takmičenja, a što je ljudima atraktivno. Do sad smo ostvarili velik broj kontakata sa Udruženjima građana vezano za jednodnevne posete opštini Odžaci. Baš nedavno nam je u poseti bilo Zavičajno udruženje iz Inđije, a sa kojima smo se upoznali upravo na Sajmu turizma u Novom Sadu. Sve u svemu, spremni smo i nadamo se dobroj posećenosti'', između ostalog nam je rekla Tanja Stojiljković, ispred TOO Odžaci.

Iz Turističke organizacije Kula rečeno nam je da su ovaj put i više nego spremni za svoje predstavljanje na Sajmu, jer u Kuli zaista ima šta da se vidi.
,,Akcenat stavljamo na promociju motela ,,Golden star'' (nekadašnji motel Rodić), Vinarije Milisavljević, Malog Stapara, Ruskog Krstura, Spa i wellnes centra i mnogih Udruženja građana i preduzetnika čija je delatnost vezana za turizam. Osim toga, TOO Kula će raditi i prezentaciju promotivnog filma koji je završen ove godine, a koji će našu opštinu predstaviti na pravi način'', saznali smo od Vladimira Stankovića, direktora Turističke organizacije opštine Kula.

Turistička organizacija opštine Apatin takođe će se ove godine predstaviti na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu. Tim povodom, kontaktirali smo Ljubomira Radakovića, direktora TO Apatin, koji nam je rekao da su u pripremama, te da ćemo razgovarati nakon što se Sajam završi.

Izvor: 025info

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 21 jul 2016 00:00

Direktor TOGS-a ostavkom prekratio muku

Da tokom sednice somborske gradske Skupštine nije bilo opozicionih odbornika Siniše Lazića iz redova DS i Dunje Prokić iz Srpsko-ruskog pokreta i zamenika predsednika Skupštine iz redova SNS Miodraga-Miće Sekulića, koji je na njihove diskusije davao odgovor vladajuće većine, somborski parlament bi zasigurno postigao rekord u ekspeditivnosti. Ovako, više nego retke varnice na relaciji malobrojne opozicije i vladajuće koalicije predvođene naprednjacima, zgasnule su posle prvih nekoliko minuta svake od diskusija.

Promptno su usvojene odluke o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripremi građanskog budžeta, saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Sombora“ (DIGS) ali i dva komunalna preduzeća kojima je osnivač lokalna samouprava, JKP „Zelenilo“ i JKP „Čistoća“.

U obrazloženju odluke o izmeni plana poslovanja DIGS, izvestilac ujedno i varoški većnik Sava Dojić je naveo činjenicu da je na prethodnoj sednici došlo do rebalansa gradskog budžeta, što se neminovno odrazilo i na planove Direkcije za izgradnju. Tako će ove godine DIGS umesto svojevremeno planiranog budžeta namenjenog finansiranju projekata u iznosu od 836 miliona dinara moći da računa na tek 561 milion, što je umanjenje od čak 274 miliona dinara.

Do izmene odluke o poslovanju JKP „Zelenila“ je došlo zbog tehničke greške u ranijem planu, dok je JKP „Čistoća“ uskladilo svoje planove poslovanja sa procesom racionalizacije javnog sektora i namerom nabavke nove opreme, ali i odustajanja od kupovine pojedinih uređaja i mašina. Najviše polemike se očekivalo oko Turističke organizacije Grada Sombora, pre svega zbog odbijanja direktora Drgana Ružića da i pored upozorenja, pravovremeno odloži „Somborski kotlić“ prošlog vikenda kada je očekivan i oglašen meteorološki „crveni alarm“.

Gradsko Veće predvođeno gradonačelnicom Dušankom Golubović zatražilo je vanredne finansijske izveštaje i insistiralo na utvrđivanju odgovornosti, ali je raspravu i eventualne sankcije direktor TOGS Dragan Ružić „preduhitrio“ podnevši ostavku. On je obrazložio da u novonastaloj situaciji oko TOGS više nije u stanju da obavlja dvoje dužnosti. Mada Pravilnikom o radu Skupštine grada nije predviđeno da se o ostavkama diskutuje, već da se samo konstatuju, nekoliko opozicionih odbornika, a među njima i onih iz odborničke grupe „Sombor za sve“ koja je u prošlom mandatu participirala u vlasti sa SNS i čiji je Ružić i bio kadrovski predlog, odbili su da glasaju za usvajanje ostavke ističući da je na njega vršen neprimeren pritisak, što je vladajuća većina rezolutno negirala.

Nakon usvajanja ostavke većinom glasova odbornika Skupština je za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije grada Sombora, na predlog Treće Srbije, koalicionog partnera i pripadnika odborničke grupe SNS, postavila Snežanu Kraguljac, profesora srpskog jezika u staparskoj OŠ „Branko Radičević“. Ona će tu funkciju obavljatu u predstojećem periodu od četiri do šest meseci, odnosno do raspisivanja konkursa i izbora direktora ustanove koja bi se trebala starati o razvoju turizma u Somboru i njegovoj okolini.

Todorović vratio mandat

Mada je bio prvi na lokalnoj listi naprednjaka za aprilske izbore, sada već bivši gradonačelnik Saša Todorović je na sednici podneo ostavku na odbornički mandat. Upražnjeno mesto zauzeo je njegov stranački kolega Voja Peruničić.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti

Karavan „Moja Srbija“ koji organizuje Turistička organizacija Srbije, ima za cilj da u brojnim gradovima kroz koje prolazi promoviše  turističku ponudu Srbije.  

Ove godine karavan je krenuo 3. juna iz Užica, da bi 8. jula stigao u Sombor.  Turistička organizacija Sombora (TOGS), kao domaćin karavana, za Somborce i učesnike koji su na štandovima promovisali svoje gradove: Užice, Zaječar, Vranje, Novi Pazar i druge, pripremili su bogat kulturno umetnički program.

Manifestaciju je otvorila gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, koja je ocenila da su  „gastronomska ponuda i kulturna baština Sombora, vredne za videti i proživeti,“ i učesnicima poželela da na pravi način promovišu Srbiju.

Somborcima su se obratili i Sandra Vlatković PR Turističke  organizacije Srbije i Dragan Ružić, direktor TOGS-a.

Želja organizatora karavana je da predstavi Srbiju i ono šta Srbija ima od severa do juga i od istoka do zapada. Organizatori su pozuvali Somborce da deo odmora, ako ne i ceo odmor, provedu  u Srbiji,  a možda i otkriju neku destinaciju koja je blizu, a da to nisu ni znali.šareni

Na štandovima Sombora mogle su se videti rukotvorine UG „Zlatne ruke Somborke“, udruženja iz Stapara, „Bunjevačkog kola“ i drugih udruženja.

U kulturno-umetnočkom programu učestzvovali su: Gradski dečji hor „Šareni vokali“, MKPZ „Stapar“, KUD „Đurđevak“ iz Kljajićeva, KUD „Sombor“, Gradski narodni orkestar „Spomenar“ i drugi.

Objavljeno u Somborske vesti
petak, 26 jun 2015 04:52

"Ulica starih zanata" po sedmi put

Turistička organizacija grada Sombora, 17. i 18. jula organizuje manifetsaciju „Ulica starih zanata“ . Mali privrednici, proizvođači unikatnih rukotvorina, čija se delatnost svrstava u stare zanate, iz Srbije i regiona, okupiće se u Somboru po sedmi put.

Manifestacija ima za cilj oživljavanje i promociju zanata koji su nekada na ovim prostorima bili od izuzetnog značaja za stanovništvo, a čijoj revitalizaciji se danas poklanja velika pažnja. „Ulica starih zanata“ je izložbeno-prodajnog karaktera, i biće upriličena u ulici Kralja Petra I. Somborci, i svi koji tada budu posetili Sombor, moći će da razgledaju izložbene štandove u petak, 17. jula u vremenu od 10 do 22 časa, a u subotu, 18. jula, kada će biti održan i već tradicionalni „Somborski kotlić“, u vremenu od 10 do 02 časa.

Sve informacije u vezi sa učešćem na ovoj manifestaciji, kao i načinom prijave, zainteresovani mogu dobiti na telefon TOG Sombor: 025/ 434-350, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Objavljeno u Somborske vesti

Tradicionalna manifestacija „Somborski kotlić“, devetnaesta po redu, u organizaciji TOG Sombor, biće održana 18. jula. Cena kotizacija je ista kao i prethodne godine: 3.500,00 dinara za učesnike koji se ne takmiče, odnosno 4.000,00 dinara za učesnike koji žele da se takmiče u kuvanju ribljeg paprikaša. 

U zabavno-muzičkom programu učestvovaće: Bend "Apslolutno romantično", Željko Vasić i Tamburaški sastav "Đuvegije".

Prodaja kotizacija počinje u sredu, 1. jula, u prostorijama TOG Sombor, Trg Cara Lazara 1 (Grašalković palata), u vremenu od 08h – 15h. Sve dodatne informacije u vezi sa manifestacijom, mogu se dobiti putem telefona 025/ 434-350, ili u prostorijama TOG Sombor.

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 28 decembar 2014 06:40

Ostaje bez fotelje zbog festivala?

DA li će, posle jedva nešto više od dva meseca i očiglednih pokušaja da oživi gotovo zamrli turizam u tom gradu, Miroslav Božin morati da napusti mesto vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Grada Sombora (TOGS), moglo bi da se zna već danas. Smena koju je, u sredu, inicirao UO te gradske ustanove bi, naime, mogla da se nađe već na današnjem zasedanju somborske Skupštine.

- Predlog za smenu Božina proistekao je iz činjenice da su troškovi organizacije "Ravangrad Vajn festa", održanog 5. i 6. decembra, višestruko nadmašili planirane - kaže, za "Novosti", Saša Velebit, predsednik UO TOGS. - Uputili smo je Odboru za kadrovska pitanja i od njega zavisi da li će se naći na današnjoj sednici Skupštine.

S druge strane, međutim, Božin tvrdi da je UO prilikom pokretanja inicijative za smenu grubo prekršio sopstveni poslovnik, a time i zakon.

- Po poslovniku, sednicu UO može da sazove samo direktor i ona ne može da se održi bez njegovog prisustva. Predsednik UO ju je sazvao dok sam ja bio na putu u Novom Sadu, a onda je, na njoj samoj, da bi obezbedio tobože zakonsko pokriće, poslovnik dopunio odredbom koja mu omogućava da i on saziva sednice - veli on.

Velebit, opet, tvrdi da je Božina obavestio o održavanju sednice, a kad je reč o troškovima "Ravangrad Vajn festa" ili festivalu vina, hrane, čardi, salaša i tamburaša, još uvek aktuelni direktor TOGS ne poriče da je budžetom napravljenim pre njegovog dolaska za jednodnevnu manifestavciju bilo planirano 300.000 dinara, a da su troškovi premašili dva miliona.

- Festival je trajao dva dana, uz prateću konferenciju "Strategija razvoja turizma i izgradnja gastronomskog identiteta Sombora". Od sponzorskih ugovora smo zaradili preko 900.000, što do sada nije zabeleženo, a više od 200.000 dobijeno je i od ulaznica - kaže Božin, inače svojevremeno veoma uspešan direktor marketinga "Novosadskog sajma", novinar i autor vrlo gledanog TV serijala "Čarde na Dunavu".

Razlika između troškova i zarade, priznaje on, jeste negativna, ali bez ulaganja, nastavlja, u Somboru jednostavno nije moguće pokrenuti gotovo potpuno zamrli turizam. O tome, veli, najbolje svedoči podatak da je godišnji broj noćenja sa nekadašnjih oko 70.000, pao na 13.500. Poređenja radi, susedni i dva i po puta manji Apatin ih ima čak 75.000! 

IMA LI SUKOBA INTERESA

NA čelu Odbora za kadrovska pitanja koji će odlučiti o inicijativi o smeni Božina je, inače, Željko Velebit, otac Saše Velebita. On, međutim, u tome ne vidi nikakav sukob interesa.

- Sašu je za predsednika UO predložio upravo Božin - veli stariji Velebit. - O smeni prethodno moraju da se izjasne šefovi odborničkih grupa, od toga će zavisiti i da le će ona biti danas na sednici Skupštine.

STRUČNOST I ŽELjA NESPORNI

NAČIN na koji je UO TOGS pokrenuo inicijativu za smenu Božina, član Gradskog veća za privredu Sava Dojić smatra nezakonitim.

- Pošto ta inicijativa još nije stigla ni Gradskom veću ni Skupštini grada, o njenoj sudbini ne mogu ništa da kažem - dodaje Dojić. - Stručnost Božina i želja da se pokrene posustali turizam za mene nisu sporni.

Izvor: Večernje novosti

Objavljeno u Drugi pišu
petak, 19 decembar 2014 05:27

Za doček na trgu pola miliona dinara

Za doček Nove godine iz budžeta grada Sombora biće izdvojeno 550 hiljada dinara kako je to i planirano na početku ove godine, rekao je za RTV vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Sombor, Miroslav Božin.

''Za kupovinu bine izdvojeno 119  hiljada dinara, a za štampanje kalendara 180 hiljada dinara. Kalendar  pod nazivom 'U tom Somboru - jela kojih se ne stidimo' je urađen zajedno sa Turističkom organizacijom Vojvodine'', rekao je Božin. 

Ostatak novca planira se za muzičke sadržaje na sam doček Nove godine, ali prema rečima Božina, ''oni još nisu definisani''. U novu 2015. ući će se sa tradicionalnom čestitkom gradonačelnika,  bez vatrometa.

Objavljeno u Somborske vesti
utorak, 16 decembar 2014 17:39

Božićni sajam ručnih radova i etno hrane

U subotu, 13.12. 2014. god. u Kristalnoj sali priređen je Božićni sajam ručnih radova i etno hrane. Na tradicionalnoj manifestaciji koju organizuju članice udruženja „Zlatne ruke Somborke“ žene su predstavile svoje proizvode.

Između ostalog, na štandovima se moglo naći: kolača, proizvoda od slame, ukrasnih čaša i mnogo drugih stvari koje predstojeće praznike čine lepšim i svečanijim.

Objavljeno u Somborske vesti

Na ovogodišnjem šestom međunarodnom festivalu vina, hrane, čardi, salaša i tamburaša „Ravangrad vajn festu” ukupno 70 sedamdeset izlagača iz Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Crne Gore i Srbije ponudilo je svoje proizvode, a uz kupljenu ulaznicu svaki posetilac dobio je čašu za degustaciju.

Atmosferu svečanog otvaranja upotpunili su Zvonko Bogdan, Željko Vasić, operski pevač Branko Maravić, violinista Robert Lakatoš i somborski tamburaši. Drugog dana festivala viteški red „Arena Zabatkientis“ iz Subotice uz vinske rituale predstavili su tridesetak mladih vina sa Palića.

Na Konferenciji o strategiji razvoja turizma i izgradnji gastronomskog identiteta Sombora učestvovali su državna sekretarka za turizam prof. dr Lukrecija Đeri, savetnik premijera za poljoprivredu prof. dr Dragan Glamočić kao i šefovi katedre za turizam i gastronomiju Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Svi posetioci imali su priliku da degustiraju vina i predstavljenu hranu, čuvene bačke suhomesnate proizvode i uživaju u svim čarima sada već tradicionalnog festivala koji Somborci i njihovi gosti željno iščekuju svakog decembra.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti

Turistička organizacija grada Sombora poziva sve turističke i ugostiteljske  delatnike, udruženja građana i druge koji su zainteresovani da dostave predloge za unapređenje turističke ponude Sombora u 2015.godini.

Predloge, sugestije i informacije o planiranim manifestacijama ,turističkim programima i turističkim turama mogu da se dostave na mejl Turističke organizacije Sombor Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Predloge treba dostaviti što pre zbog kreiranja plana za sledeću godinu.

Objavljeno u Somborske vesti

Na inicijativu Turističke organizacije grada Sombora, u sredu, 12. novembra, s početkom u 10 časova, održan je sastanak sa predstavnicima turističke privrede Sombora – potencijalnim učesnicima 6. „Ravangrad Wine Fest-a“. Miroslav Božin, v.d. direktora TOG Sombor upoznao je prisutne sa koncepcijom ovogodišnjeg Festivala vina, hrane, čardi, salaša i tamburaša, te izrazio želju i očekivanje, da što veći broj turističkih subjekata iz Sombora i Apatina uzme učešće na Festivalu. Božin je istakao, da je njihovo učešće izuzetno važna podrška organizaciji Festivala, ali i prilika za promociju, ne samo turističke ponude Sombora i Apatina, već i promociju njihovih pojedinačnih delatnosti.

Nakon sastanka sa predstavnicima turističke privrede, održana je i konferencija za novinare, na kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih i regionalnih medijskih kuća, kao i dopisnici dnevnih listova. Miroslav Božin predstavio je strategiju razvoja turizma u narednom periodu, te planove za unapređenje turističke ponude i povećanje broja turista, kroz nove vidove turizma (avanturistički, omladinski, vojnički..). Novinarima je takođe predstavljena koncepcija predstojećeg Festivala, koji će biti održan 5. i 6. decembra, u gradskoj hali „Mostonga“. 

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 16 oktobar 2014 04:19

Nagrađen "Pikec na Tromeđi" Miroslava Božina

Film Miroslava Božina, novoimenovanog v.d. direktora Turističke organizacije grada Sombora „Pikec na tromeđi“,  iz serijala „Čarde na Dunavu“, osvojio je prvo mesto na Međunarodnom televizijskom festivalu u ruskom gradu Sergejev Posadu. Prestižne nagrade zaslužuju i čestitke, a Božinu - scenaristi filma i serijala - čestitao je i gradonačelnik Sombora Saša Todorović.

- Volimo da promovišemo sve ono dobro što grad Sombor ima, a ovaj put je to učinio  Miroslav Božin, novi direktor Turističke organizacije grada Sombora koji je na najbolji način pokazao novi smer kojim će se Sombor u toj oblasti razvijati. Zadovoljni smo njegovim radom, drago nam je što nas je predstavio u bratskoj Rusiji i polažemo mnogo nade u njegov budući rad – kazao je gradonačelnik Todorović ističući da se nada dobroj saradnji sa Božinom i poželeo mu uspešan rad na mestu direktora Turstičke organizacije grada Sombora.

Božin se zahvalio na čestitkama i naveo da je snimatelj filma Petar Latinović, te da je prilikom snimanja ostvarena izvanredna saradnja sa Sinišom Maričićem, vlasnikom čarde „Pikec“.

- U Somboru nemamo visoke hotele i palate, ali pokušaćemo da napravimo nešto što će biti dobro i da što više ljudi privučemo u Sombor. Moramo iskoristiti ono što imamo, a to su u  Gornjem Podunavlju – lov i  ribolovu, moramo razvijati adrenalinski, pustolovni, avanturstički turizam i gastronomiju. Zadržaćemo manifestacije koje imamo i orijentisati se na verski i kongresni turizam, kao i na naše prednosti u okviru multikulturalnosti, odnosno bogatstvu različitosti – kazao je Božin i dodao da „nije dovoljno da dovedemo goste da vide sliku ili posete galerije“.

- Sve šta Sombor ima i može da ponudi, mora da se poveže i implementira u proizvod koji će biti slika ove sredine – naveo je Božin.Svi

Prijemu su prisustvovali i Dušan Jović, pomoćnik gradonačelnika za kulturu i informisanje, Zoran Miler, član Gradskog veća za proljoprivredu, razvoj sela i zaštitu životne sredine, te Siniša Maričić, vlasnik  čarde "Pikec".

Na Međunarodnom TV  festivalu  takmičilo se 60 tv stanica sa 240 radova, utoliko je značajnija nagrada koju su osvojili Božin i Latinović. Novi serijal  od 16 epizoda emitovaće se na RTV Vojvodine od  20. oktobra.

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top