Gradsko veće je na 99. sednici, održanoj 15. januara 2018. godine, usvojilo Plan javnih nabavki Gradske uprave grada Sombora za 2018. godinu i utvrdilo tromesečnu kvotu i dinamiku povlačenja sredstava za period januar-mart 2018. godine. Prema zaključku Gradskog veća tromesečna kvota za prvi kvartal iznosi maksimalno 18 odsto sredstava planiranih Odlukom o budžetu grada za 2018. godinu.

Gradsko veće je donelo i zaključak kojim se poslovi vršenja stručno-tehničkog nadzora nad građevinskim radovima na izgradnji treće deonice magistralnog vodovoda Stapar-Doroslovo, poveravaju Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, odnosno Franji Budimčeviću radniku Odeljenja koji poseduje odgovarajuću licencu.

Izvođač radova na izgradnji magistralnog vodovoda Stapar-Doroslovo je novosadsko preduzeće GP „Graditelj NS“-

Veće je donelo i zaključak kojim poslove stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji fasade atrijuma zgrade Županije poverava Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, odnosno zaposlenima u Odeljenju -Slađani Kronić, nadzor nad arhitektonskim, a Tomislavu Đavaru, nad građevinskim radovima.

Gradsko veće je usvojilo i finansijski plan prema kojem je za projekte opšteg karaktera od značaja za lokalnu samoupravu potrebno 30.000.000,00 dinara. Reč je o devet projekata i to: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za turističku signalizaciju naseljenih mesta (3.000.000,00), revizija strategije lokalnog održivog razvoja (200.000,00), međunarodne sajamske manifestacije investicionog karaktera na inicijativu Pokrajinske vlade (2.200.000,00), očuvanje motiva i revitalizacija staparskog ćilima (561.000,00), LAG „Panonski fijaker“ (1.600.000,00), „Srbija u ritmu Evrope“ (372.000,00), za Regionalnu razvojnu agenciju Bačka (2.100.000,00), projekat besplatnog ambulantnog prevoza (250.000,00). Za sufinansiranje projekata: „Projekat Lavanda – women to save“, „VISITUS“, „DACFOR“, „Evropski Amazon“, „Baja – Sombor zelene staze“ – 16.717.000,00 dinara i za članarine, pripremu i štampanje promotivnih materijala – 3.000.000,00 dinara, što sve ukupno čini 30.000.000,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 97. sednici, održanoj 8. januara 2018. godine, utvrdilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS) za 2018. godinu. Prema finansijskom planu za finansiranje TOGS-a, potrebno je 18.909.000,00 dinara, od kojih sredstva iz budžeta grada iznose 15.854.000,00 dinara, a iz sopstvenih prihoda planirano je 3.055.000,00 dinara.

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – Bački vodotoci. Razlozi za uspostavljanje saradnje sa opštinama koje pripadaju navedenom slivu, odnosno sa Apatinom, Odžacima, Kulom, Bačom i Bačkom Palankom, su smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru, ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program za razvoj. O predloženoj inicijativi izjasniće se i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o usklađivanju pravilnika koji se odnose na realizaciju odluke o budžetu grada, sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Usklađeni su: Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta, Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora i Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 96. sednici održanoj 27. decembra 2017. godine, prihvatilo izveštaj Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća i utvrdilo predlog da se za direktora JKP „Vodokanal“ imenuje Jasmina Bobić. Predlog će biti upućen Skupštini grada Sombora na konačno odlučivanje.

Veće je utvrdilo i ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ u Somboru.

Ekonomska cena celodnevnog boravka dece u jaslicama i obdaništu iznosi 15.159,17 dinara, celodnevni boravak dece u pripremno-predškolskom programu iznosi 13.453,55, a dece u poludnevnom boravku 5.873,96 dinara. Lokalna samouprava plaća 80, a roditelji 20 odsto navedenog iznosa ekonomskih cena. U odnosu na dosadašnje cene, iznos koji su plaćali roditelji će se prosečno, po programima, uvećati za 115,00 dinara. Nove cene će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Veće je prihvatilo molbu Srednje ekonomske škole u Somboru za sufinansiranje projekta „Youth Together“, koji je odobrilo Programsko telo programa INTERREG IPA prekogranična saradnja Mađarska-Srbija 2014-2020. Cilj projekta je podsticanje aktivizma i volonterskog angažmana mladih kroz interkulturnu razmenu. Veće je zaključkom obavezalo Srednju ekonomsku školu da iznos od 49.056,80 evra, kolika je vrednost projekta, vrati u budžet grada Sombora po odobravanju sredstava od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

Odobreno je i sufinansiranje projekta Mesne zajednice „Svetozar Miletić“ u istoimenom selu. Reč je o projektu „Razvoj turizma zasnovanog na lokalnim, kulturnim i prirodnim vrednostima“. Cilj projekta je poboljšanje turističke atraktivnosti gradova, a glavna aktivnost projekta je izrada studije izvodljivosti za revitalizaciju Lemeške banje. Za navedeni projekat odobreno je za sufinansiranje i predfinansiranje ukupno 55.031,20 evra, a po odobravanju sredstva od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije, u skladu sa zaključkom Veća, ukupan iznos biće vraćen u budžet grada Sombora.

Odobreno je i sufinansiranje projekta „Baja-Sombor zelene staze“ , koji se realizuje u okviru prioritetne ose 3 „Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa““ i predstavlja saradnju grada Sombora, grada Baje i Turističke organizacije grada Baje. Grad Sombor je vodeći partner, a glavna aktivnost na projektu je adaptacija objekta „Kajak centar“ Sombor, izgradnja odmorišta za bicikliste sa toaletom i nadstrešnice u Somboru i Bezdanu, izrada mobilne aplikacije sa ponudom turističkog sadržaja dva prekogranična regiona, sportski i turistički događaji sa obe strane granice. Ukupna vrednost projekta je 403.971,56 evra, a grad Sombor za sufinansiranje i predfinansiranje trebalo bi da izdvoji 51.273,00 evra. Deo navedenih sredstava vratiće se u budžet grada Sombora posle odobravanja sredstava od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije, a ukupan iznos nakon realizacije projekta.

Gradsko veće je odobrilo i sufinansiranje projekta pod nazivom Karavan „Duh mladosti“ čiji je cilj promocija dualnog obrazovanja, preduzetničkog obrazovanja, studentskih praksi, učeničkih zadruga, programa finansijske pismenosti, informacione tehnologije i sporta. Za projekat će biti izdvojeno 300.000,00 dinara, a u organizacionom timu projekta su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a partneri: Ministarstvo omladine i sporta, Privredna komora Srbije, 33 grada i opštine, Univerzitet u Beogradu i mnogi prijatelji projekta.

Objavljeno u Somborske vesti

Na 94. sednici Gradskog veća grada Sombora, održanoj u sredu, 13. decembra, članovi Veća su odlučili da se Predlog odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, u skladu sa predlozima iznetim na javnoj raspravi o ovom dokumentu, izmeni u delu koji se odnosi na sredstva namenjena MZ „Bezdan“

Sredstva Mesne zajednice „Bezdan“ se uvećavaju za 1.370.000,00 dinara, a umanjuju se sredstva namenjena za funkcionisanje Odeljenja i službi Gradske uprave, konto usluge po ugovoru. O predlogu budžeta grada za narednu godinu izjasniće se odbornici Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je dalo saglasnost na programe poslovanja i posebne programe o korišćenju sredstava iz budžeta grada somborskih javnih komunalnih preduzeća i to: JKP „Vodokanal“, JKP „Čistoća“, JKP „Zelenilo“, JKP „Energana“, JKP „Parking servis Sombor“, JKP „Prostor“ i JKP „Vodovod“ u Bezdanu, a konačnu odluku doneće Skupština grada.

Veće je dalo saglasnost i na program rada javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti i uputilo ih na konačno razmatranje i usvajanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je prihvatilo predlog nadležne komisije i Skupštini na dalje odlučivanje uputilo predlog da se za direktora JKP „Parking servis Sombor“ imenuje Gordana Vulović, a za direktora JKP „Vodovod“, Bezdan – Dejan Kubatov.

Na 94. sednici, a na osnovu okončanog konkursa, Gradsko veće je utvrdilo predlog rešenja da se za pravobranioca u Pravobranilaštvu grada Sombora postavi Irina Burka Parčetić, a za zamenike pravobranioca Snežana Milanković i Svetlana Knežević, o čemu će konačnu odluku doneti odbornici Skupštine grada Sombora.

Gradsko veće je prihvatilo predlog raspodele sredstava po javnom pozivu za dodelu sredstava za sufinansiranje programa projekata udruženja koja neguju identitet nacionalnih zajednica u 2017. godini i odlučilo o javnom pozivu za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja građana koja neguju identitet nacionalnih zajednica za 2018. godinu.

Veće je utvrdilo predlog konačne rang liste za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu grada Sombora koji je na odlučivanje uputilo odbornicima Skupštine grada Sombora.

Odlučeno je i o imovinsko-pravnim, finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga rada Veća.

Objavljeno u Somborske vesti

Prema Predlogu odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, koji je Gradsko veće utvrdilo na 93. sednici održanoj 30. novembra 2017. godine, planirani su prihodi u iznosu od 2.850.000.000,00 dinara. U pripremi budžeta za narednu godinu smernice i osnovne ekonomske pretpostavke dalo je Ministarstvo finansija Republike Srbije, prema kojima je osnovni ekonomski indikator za narednu godinu stopa rasta realnog bruto društvenog proizvoda od 3,5 odsto.

Prihodi su osnova i za planiranje rashoda u 2018. godini i prema globalnoj raspodeli budžeta najveća izdvajanja planirana su u komunalnoj oblasti na nivou od 31,08 odsto, u oblasti društvenih delatnosti 19,06, za obrazovanje 18,69, za rashode opšte namene 16,80 i za Gradsku upravu, Gradsko veće, Skupštinu grada i Gradsko pravobranilaštvo 14,37 odsto budžetskih sredstava.

Gradsko veće je utvrdilo i predloge odluka koje čine sastavni deo budžeta za narednu godinu, a to su: Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada, u kojoj se, u odnosu na do sada važeću odluku, menja deo – TARIFE lokalnih komunalnih taksi i to tako što se iznosi lokalnih komunalnih taksi uvećavaju za tri odsto. Veće je utvrdilo i Predlog odluke o gradskim administrativnim taksama koje se u skladu sa smernicama i Uputstvom Ministarstva finansija RS, u odnosu na važeće uvećavaju za tri odsto. Prema Predlogu odluke o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima i iznosi naknada će se uvećati za tri odsto, a sve u skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija RS pri izradi budžeta za 2018. godinu.

Na 93. sednici Gradsko veće je prihvatilo informaciju o sprovedenim aktivnostima u okviru projekta „Participativno budžetiranje“ i konstatovalo da će projekat „Rekonstrukcija vrtića PU „Vera Gucunja“ u Kljajićevu, kao predlog koji je dobio najveću podršku građana, biti implementiran u odluku o budžetu za 2018. godinu.

Veće je odobrilo 20.000.000,00 dinara za sufinansiranje realizacije projekta adaptacije i izgradnje fiskulturne sale Srednje tehničke škole u Somboru u 2018. godini i to kao projekta od značaja za lokalnu samoupravu u oblasti obrazovanja.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 92. sednici, utvrdilo Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombora i proslediće je na razmatranje i usvajanje odbornicima Skupštine grada Sombora

Veće je donelo rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu. Za određivanje poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora određeno je pet zona, jedinstveno za grad i sela. Zone su određene prema komunalnoj opremljenosti, opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada i drugim sadržajima u gradu, odnosno selima. Najopremljenija je prva zona i u ovoj zoni, primera radi, prosečna cena kvadratnog metra kuća za stanovanje iznosi 45.189,00, a u petoj zoni 15.185,00 dinara. Cena kvadratnog metra građevinskog zemljišta u prvoj zoni iznosi 1.500,00, u četvrtoj 460,00, a u petoj zoni 160,00 dinara. Cena kvadratnog metra poljoprivrednog zemljišta u trećoj i četvrtoj zoni iznosi 110,00, te u petoj 76,00 dinara (u prvoj i drugoj zoni nema poljoprivrednog zemljišta).

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Gradsko veće je na 92. sednici, održanoj u sredu 28. novembra, prihvatilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Sombora. Informacijom je obuhvaćen period od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, a Veće je preduzećima kod kojih je utvrđena neusklađenost naložilo da, prilikom izrade programa poslovanja za 2018. godinu pažljivije planiraju ekonomske parametre kod kojih je neusklađenost konstatovana.

Odlučeno je i da se sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor, Kazneno-popravnim zavodom u Somboru, Srednjom poljoprivredno-prehrambenom školom i OŠ „Branko Radičević“ u Staparu, zaključi ugovor o korišćenju zemljišta u javnoj svojini grada Sombora koje nije privedeno nameni, a koristi se kao poljoprivredno zemljište. Ugovor će biti zaključen za proizvodnu 2017/2018. godinu.

Na 92. sednici utvrđeni su i kriterijumi i tekstovi javnih poziva – „LAP za mlade 2018.“ i „PROGRAMI za decu u 2018.“.

Veće je dalo saglasnost na programski sadržaj i finansijski okvir manifestacije „Zimske čarolije“ koja će biti organizovana u periodu 22. decembar 2017. – 7. januar 2018. godine i odlučilo o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti

U periodu januar-septembar 2017. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.744.720.050,00 dinara i predstavljaju ostvarenje plana ukupnih prihoda sa 55,01 odsto, navedeno je u izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu grada za navedeni period. Prema izveštaju, u istom periodu ukupni budžetski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.655.717.125,00 dinara, odnosno na nivou od 51,32 odsto. Gradsko veće je, na 91. sednici, razmotrilo i prihvatilo dostavljeni izveštaj i na dalje razmatranje i usvajanje uputiće ga Skupštini grada Sombora.

Članovi Veća utvrdili su Predlog strateškog plana komunalne policije grada Sombora za period 2018-2023. godine, a o predlogu će se izjasniti i odbornici Skupštine grada Sombora.

Na 91. sednici, održanoj 22. novembra 2017. godine, prihvaćena je i ponuda JKP „Zelenilo“ o obavljanju zimske službe u sezoni 2017/2018. godine, za šta je potrebno 23.969.752,40 dinara.

Gradsko veće je prihvatilo izveštaj o sprovedenom konkursu za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u okviru kojeg će putem osnivanja zadruge ili radnje, biti zaposleno 31 lice, te konkursu stručne prakse u okviru kojeg će 18 lica biti osposobljeno za rad.

Veće je imenovalo i stručni tim za izradu Programa razvoja turizma grada Sombora za period 2017-20125. godine. U tim su imenovani: Ivan Šimunov, pomoćnik gradonačelnice za oblast međunarodne saradnje, Milan Stojkov, gradski arhitekta, a ispred Odseka za lokalni ekonomski razvoj Mihael Plac, šef Odseka i Nikolina Kovačić, pravnik u Odseku. Članovi tima ispred Turističke organizacije grada Sombora su turizmolozi Angelina Nađ i Igor Petrović, te Mirijana Ivković, pravnik. Rukovodilac tima je Ivan Šimunov.

Gradsko veće je odlučilo i o raspisivanju konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi u 2018. godini, kao i projekata i programa udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Sombora u narednoj godini. Gradsko veće je odlučilo i o raspisivanju javnog poziva za dodelu sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana Roma u 2018. godini.
Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti

Članovi Gradskog veća, na 89. sednici, dali su saglasnost na statut JKP „Vodovod“ u Bezdanu i uputili ga na konačno odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora. Odbornici će se izjasniti i o Predlogu odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodokanal“ u Somboru, a na osnovu predloga koji je Gradsko veće utvrdilo na 89. sednici, održanoj 06. novembra 2017. godine.

Veće je donelo i odluku o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje funkcija pravobranioca i dva zamenika pravobranioca, te odluku o učešću grada u manifestaciji „Srbija u ritmu Evrope“, za šta je potrebna i odobrena finansijska podrška u iznosu od 372.000,00 dinara. Sombor na najvećoj dečjoj manifestaciji u Srbiji učestvuje pet godina, 2016. godine bio je pobednik i na osnovu toga 2017. domaćin predstavnicima 20 gradova i 20 ambasada koje podržavaju ovaj program. Kao pobednik „Srbija u ritmu Evrope 2017.“ grad Niš biće domaćin manifestacije naredne godine.

Veće je odlučilo da MZ „Bački Monoštor“ odobri 280.000,00 dinara za nabavku i ugradnju stolarije na objektu Doma kulture u ovom selu. MZ „B. Monoštor“ ima obezbeđeno 220.000,00 dinara, a nedostajuća sredstva biće obezbeđena iz tekuće budžetske rezerve.

Gradsko veće je odobrilo i 230.000,00 dinara za rešavanje problema grejanja velike sale koju koriste gradske mesne zajednice „Nova Selenča“ i „Selenča“.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 88. sednici, dalo saglasnost na statut JKP „Vodokanal“ i JKP „Prostor“, te utvrdilo Predlog odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Sombora. Razlog utvrđivanja Predloga odluke o osnivanju TOGS-a je usklađivanje sa Zakonom o turizmu, rečeno je na sednici Veća, održanoj 30. oktobra 2017. godine.

Polazeći sa stanovišta da je potrebno da u Savetu za zdravlje grada budu predstavnici svih institucija čije zalaganje može pospešiti javno zdravlje i zdravstveno stanje stanovništva, Veće je odlučilo da izmeni i dopuni rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Sombora.

Prema dopunjenom rešenju u Savetu za zdravlje dr Darko Kosanović (Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor), je predsednik, a Biljana Klipa (Crveni krst Sombor), zamenik predsednika.

Članovi Saveta su: dr Lazar Račić, član Veća zadužen za oblast zdravstva i socijalne zaštite, prim. dr Zoran Parčetić, iz reda lokalne samouprave, dr Biljana Olujić (Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“), dr Jadranka Vranješ Bosnić (Zavod za javno zdravlje), dr Đerđi Šarić (Društvo za borbu protiv raka), Miodrag Tepavac (Centar za socijalni rad), Jasmina Bobić (JKP „Vodokanal“), Daliborka Kosijer Dreksler (Republički fond za zdravstveno osiguranje – filijala Sombor), mr ph spec. Desanka Vitas (Apoteka Sombor), dr Zdravko Hlodik (Dom zdravlja „dr Đorđe Lazić“) i dr Dalibor Forgić (Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“).

Na 88. sednici donet je i pravilnik o prenosu sredstava iz budžeta grada mesnim zajednicama na teritoriji grada i doneto rešenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje stanja imovine na teritoriji MZ „Kljajićevo“. Prema donetom rešenju članovi Komisije su: Sava Dojić, član Gradskog veća za finansije i privredu i načelnici odeljenja Gradske uprave – Igor Latas, načelnik Odeljenja za komunalnu delatnost i imovinsko pravne i stambene poslove i Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za skupštinske i izvršne poslove.

Gradsko veće je odlučilo da nadzor nad izvođenjem radova na pojačanom održavanju atarskog puta Kljajićevo – Moravički put, vrši JKP „Prostor“ Sombor.

Radove na navedenom putu izvodi VD „Jugokop-Podrinje“, Šabac, a ugovorena vrednost radova sa PDV-om iznosi 26.823.828,00 dinara.

Veće je, kao neosnovan, odbacilo prigovor Zdravstvene ustanove Apoteka „Filly pharm“, Velika Plana, na uslove iz javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 86. sednici, dalo saglasnost Javnom komunalnom preduzeću „Parking servis Sombor“ na prve izmene posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Sombora za 2017. godinu. Izmene se odnose na dinamiku povlačenja sredstava i izmenu namene korišćenja sredstva subvencije od 5.000.000,00 dinara koja im je dodeljena Odlukom o budžetu grada Sombora za 2017. godinu.

Na 86. sednici, održanoj 9. oktobra 2017. godine, Veće je odlučilo o raspisivanju oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija Apoteke Sombor koje su u javnoj svojini grada Sombora, te izmeni i dopuni plana javnih nabavki Gradske uprave za 2017. godinu.

Gradsko veće je odlučilo i o raspisivanju javnog poziva za samozapošljavanje nezaposlenih lica za čiju realizaciju je u budžetu Grada opredeljen iznos od pet miliona dinara. Odlučeno je i o raspisivanju konkursa za realizaciju programa stručne prakse radi osposobljavanja nezaposlenih lica, za koje je opredeljeno 3,5 miliona dinara.

Navedene pozive lokalna samouprava sprovešće u saradnji sa somborskom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje.

Veće je odlučilo o osnovu i iznosima naknade štete koju su prouzrokovale napuštene životinje, te o drugim zahtevima za naknadu štete građanima.

Na 86. sednici, odlučeno je i o zahtevima za izvođenje radova na investicionom održavanju poslovnih prostora, a prihvaćen je i predlog Komisije za raspodelu sredstava za realizaciju LAP-a Roma u 2017. godini.

U skladu sa predlogom Komisije i zaključkom Gradskog veća sredstva su dodeljena: “Savezu romskih NVO Zapadnobačkog okruga“, za projekat „ŠKOLSKI PRIBOR ZA OSNOVCE“, „Udruženju Roma Doroslovo“, za projekat „TREĆE DOBA“, Udruženju Roma „Beli Golub“, za projekat „DEČIJA RADOST. Odobren je i projekat „NAGRADNA EKSKURZIJA UČENIKA“ koji je predložilo Udruženje građana „Baranjka“, projekat „EDUKATIVNE RADIONICE“ koji je predložilo „Udruženje Roma Bački Monoštor“ i projekat Udruženja građana „Romska kuća“ – „MOŽEMO LI BOLJE“. Ukupna vrednost navedenih projekata iznosi 1.830.000,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Cene isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP „Energana“ neće se menjati, odnosno u predstojećoj grejnoj sezoni potrošnja po kilovat satu utrošene energije bez PDV-a iznosiće 5,930 din, a fiksni deo troškova tokom 12 meseci iznosiće 31,66 din/m2, takođe bez obračunatog PDV-a, zaključeno je na 85. sednici Gradskog veća, održanoj u ponedeljak, 2. oktobra

Na 85. sednici Veće je donelo i Odluku o službenim putovanjima, te Pravilnik o poklonima funkcionera i Pravilnik o troškovima reprezentacije, a sve u skladu sa Lokalnim antikorupcijskim planom za grad Sombor i Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade da se Oktobarska nagrada grada Sombora za 2017. godinu dodeli dr Milivoju Mlađenoviću, kao posebno priznanje za izuzetne rezultate u višegodišnjem radu.

Gradsko veće je uvažilo zahtev Gradskog muzeja i odlučilo da se za opremanje i izradu nove stalne postavke u Spomen muzeju Batinske bitke obezbede dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 4.201.080,00 dinara, od kojih 1.201.080,00 iz tekuće budžetske rezerve, dok su 3.000.000,00 dinara obezbeđena Odlukom o prvom rebalansu budžeta grada Sombora.

Gradsko veće je o odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 82. sednici, dalo saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća: JKP „Vodokanal“, JKP „Prostor“ i JKP „Zelenilo“ o kojima će se izjasniti i odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Veće je prihvatilo ponudu JKP „Vodokanal“ na izvođenju radova na vodovodu i kanalizaciji u Tekstilnoj ulici u Somboru. Vrednost radova sa PDV-om iznosi 7.836.525,60 dinara, o čemu će biti zaključen i ugovor između „Vodokanala“ i grada Sombora.

Kako je saopštila služba za informisanje i odnose s javnošću grada Sombora, prihvaćena je i informacija o vršenju konzervatorskog nadzora nad radovima na sanaciji Muzeja Batinske bitke i zaključeno da će nadzor vršiti Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, te da će za uslugu konzervatorskog nadzora Pokrajinskom zavodu biti isplaćen iznos od 90.381 dinara.

Gradsko veće je odbilo molbu Andreja Kukuruzara, kandidata za đaka generacije 2016/2017. godine, da se učini presedan i da se ove godine dodele dve stipendije najboljim učenicima generacije. Prilikom bodovanja kandidata za najboljeg učenika – đaka generacije, koji će za vreme redovnih studija dobijati stipendiju iz buyeta grada, nadležna Komisija je primenila kriterijume za dodelu stipendije i prema rang listi Kukuruzar je bio drugi, dok je najviše bodova ostvario Dejan Bogdanović, navedeno je u obrazloženju.

Gradsko veće je imenovalo Komisiju za izbor članova foruma za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor u sledećem sastavu: Biljana Perić, sudija Privrednog suda u Somboru, Ferenc Molnar, predsednik Višeg suda u Subotici, Mihajlo Maćuš, koordinator sektora za privredu u Regionalnoj privrednoj komori Zapadnobačkog upravnog okruga, Petar Kočić, novinar i Srđan Vlaškalić, UG „Somborski edukativni centar“.

Izvor: dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Na 81. sednici Gradsko veće je utvrdilo Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Sombor i predlog će uputiti Skupštini grada Sombora na razmatranje i usvajanje. Predlog je utvrđen na osnovu činjenice da direktorki Gordani Vulović u oktobru 2017. godine ističe mandatni period na koji je imenovana za direktora ovog JKP. Vulovićevu je Skupština grada Sombora za direktora imenovala 23. oktobra 2013. godine.

Gradsko veće je na 81. sednici, održanoj 05. septembra, usvojilo zaključke kojima se predlaže zaključenje ugovora sa JKP „Prostor“ o vršenju nadzora na izvođenju radova sanacije i pojačanog održavanja dva atarska puta. U pitanju je deonica od Josićkog puta do stadiona PIK i od Šikare do Josićkog puta. Izvođač radova na oba puta je firma „Mlamarmo“ doo Lukićevo.

Odlučujući o finansijskim pitanjima Veće je, Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“, odobrilo 3.200.000,00 dinara za adaptaciju sale za angiografiju radi unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite stanovnika koji koriste usluge somborske bolnice. Radovi na angio sali počeli su krajem marta 2017. godine, deo sredstava obezbedila je somborska bolnica, a u toku je edukacija zdravstvenih radnika.

Objavljeno u Somborske vesti

Prema izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za period januar-jun 2017. godine, koji je Gradsko veće usvojilo na 79. sednici, u navedenom periodu ostvareni su prihodi u iznosu od 1.065.686.777,00 dinara, što čini 39,68 odsto sredstava u odnosu na planirane godišnje prihode u iznosu od 2.686.000.000 dinara. U istom periodu rashodi su ostvareni u iznosu od 1.081.800.000,00 dinara, što predstavlja 40,43 odsto od ukupno planiranih rashoda.

Gradsko veće je prihvatilo i informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Sombora, za period januar-30. jun 2017. godine. U zaključku Gradskog veća se navodi da je „konstatovana značajna neusklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti u okviru bilansnih pokazatelja koji se odnose na subvencije i to kod JKP „Vodokanal“, JKP „Parking servis Sombor“ i JKP „Prostor“. Zaključkom Gradskog veća navedenim, ali i ostalim javnim preduzećima, je naloženo da u trećem i četvrtom kvartalu 2017. godine, povlačenje sredstava iz budžeta grada Sombora za 2017. godinu usklade sa rešenjima koje je donelo Gradsko veće.

Javnim komunalnim preduzećima koja imaju odstupanja u odnosu na usvojeni program poslovanja za 2017. godinu naloženo je da do podnošenja izveštaja za naredni kvartal, odnosno najkasnije do podnošenja izveštaja za četvrti kvartal 2017. godine, realizaciju troškova kod kojih su konstatovana odstupanja, dovedu u sklad sa usvojenim planiranim iznosima na koje je saglasnost dala Skupština grada Sombora.

Navedenu informaciju Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj dostaviće i Ministarstvu privrede Republike Srbije.

Na 79. sednici, održanoj 24. avgusta 2017. godine odlučeno je i o dodeli subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Za zapošljavanje 41-og nezaposlenog lica ukupno je opredeljeno 7.020.000,00 dinara, a sredstva će dobiti 14 poslodavaca koji su otvorili nova radna mesta za njihovo zapošljavanje.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 78. sednici, održanoj 21. avgusta 2017. godine, a u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora donetoj na 15. sednici Skupštine grada, donelo Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju Grada Sombora. Prema zaključku Gradskog veća Gradska uprava ima 185 izvršilaca, jednog Pravobranilaštvo i budžetska inspekcija tri izvršioca.

Veće je prihvatilo predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za zapošljavanje, da se po prijavama pristiglim na javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u oblasti starih zanata, odluči tako što su prihvaćene prijave udruženja za angažovanje 13 nezaposlenih lica na period od tri meseca, odnosno jedno lice manje u odnosu na zahteve udruženja. Tako će Udruženje žena za negovanje tradicije „Staparska ruža“ moći angažovati pet, Udruženje „Suveniri Podunavlja“ četiri, ZUR „Rustikana“ tri nezaposlena lica i Udruženje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Vojvodine – jedno nezaposleno lice.

Za realizovanje javnog rada u oblasti starih zanata u okviru LAP-a za zapošljavanje izdvojeno je 1.500.000,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 77. sednici, održanoj 14. avgusta 2017. godine, odlučilo o primedbama dve zdravstvene ustanove od kojih jedne iz Beograda i druge iz Velike Plane, na uslove iz javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja. Gradsko veće je jednu primedbu odbacilo, a drugu je prihvatilo i donelo zaključak da se poništi javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja br. 361-15/2017- III – objavljen 28. jula 2017. godine na oglasnoj tabli Gradske uprave, na internet stranici Grada, dnevnom listu „Dnevnik“ i „Somborskim novinama“ i otkazuje se javno nadmetanje zakazano za 15. avgust 2017. godine.

Gradsko veće je imenovalo i novi Savet za zapošljavanje, a članovi Saveta su: Sava Dojić, ispred osnivača, Sekula Tanjević, ispred NSZ-Filijala Sombor, Zoran Bulatović, ispred RPK Sombor, Zoran Purić, ispred reprezentativnog sindikata, Svjetlana Nešić, stručno lice iz oblasti zapošljavanja, Predrag Olujić, ispred Udruženja veterana i ratnih invalida ratova od 1990. godine i Jadranka Radojičić, ispred Udruženja „Ženska alternativa“.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 67. sednici, utvrdilo Predlog lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor, kao i predlog izmene odluka o promeni osnivačkih akata u preduzećima: JKP „Čistoća“, JKP „Parking servis Sombor“ i JKP „ Zelenilo“. Osnivački akti se menjaju zbog potrebe unošenja trojezičnog naziva i napomene da će u svom poslovanju koristiti pečat sa trojezičnim poslovnim imenom i potom u Agenciji za privredne registre izvršiti registraciju promene podataka.
Gradsko veće je usvojilo zaključke potrebne za realizaciju projekta „Povećanje turističke ponude prilagođene slepim i slabovidim osobama“, koji Grad Sombor realizuje u saradnji sa Opštinom Erdut (Hrvatska) i beogradskim Institutom ekonomskih nauka. Projekat je za finansiranje odobrilo programsko telo INTERREG IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014-2020.

Na sednici 67. sednici, održanoj 19. juna, Gradsko veće je prihvatilo informaciju JKP „Prostor“ o prioritetima za izvođenje radova na održavanju ulica u gradu i opštinskih puteva i ulica u naseljenim mestima.

Članovi veća su odobrili Atletskom klubu „Maraton“ sredstva za troškove pripreme njihovog člana, atletičara Tihomira Đorđevića, za učešće na kadetskom i juniorskom prvenstvu sveta u Keniji. Veće je uvažilo činjenicu da u Somboru ne postoje uslovi za trening, odnosno tartan staza, i Đorđeviću i njegovom treneru odobrili 58.000,00 dinara za pripreme koje će se obaviti na stadionu „Vojvodine“ u Novom Sadu.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Gradsko veće je, na 64. sednici, odlučilo da se u 2017. godini urede, odnosno do nivoa asfalta izgrade dva atarska puta i to: atarski put od Šikare do Josićkog puta u dužini od 713 metara, te atarski put od Josićkog puta do stadiona PIK-a u dužini od 1339 metara. Članovi veća su odlučili i da se za atarski put Stanišić – Sretićev salaš, u dužini od 415 metara, obezbedi zastor od peska, a da se nekategorisani put Kljajićevo – Moravički put u dužini od 1980 metara izgradi do nivoa tucanika. Odlučeno je i da se deo atarskog puta Bukovac salaši, u dužini od 100 metara, odnosno do železničke stanice asfaltira. Ovaj put je već izgrađen do nivoa tucanika.

Zaključkom, koje je Gradsko veće usvojilo, naloženo je nadležnoj komisiji da ubrza postupak javne nabavke za navedene atarske puteve.

Veće je prihvatilo informaciju o dodeli 50 protivgradnih raketa Radarskom centru „Bajša“ koji funkcioniše u okviru Republičkog hidrometeorološkog Centra za odbranu od grada. Rakete su dodeljene trajno i bez naknade radi zaštite poljoprivrednih useva i objekata na teritoriji grada Sombora.

Gradsko veće je radove na uređenju Vidovdanskog trga u Somboru poverilo JKP „Zelenilo“, koje je dostavilo ponudu u kojoj je naznačeno da vrednost radova, sa PDV-om, iznosi 499.980,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 61. sednici, održanoj 16. maja 2017. godine, prihvatilo izveštaj o radu Turističke organizacije grada Sombora za 2016. godinu i uputiće ga na razmatranje i odlučivanje odbornicima Skupštine grada Sombora.

Skupština grada će razmotriti i informaciju o centru za prihvat migranata za vreme trajanja migrantske krize. U informaciji, koju je Veće usvojilo i upućuje je odbornicima na razmatranje i usvajanje, su hronološki navedene sve radnje i aktivnosti koje se odnose na objekat za prihvat migranata – od obezbeđenja i opremanja lokacije za izgradnju objekta, izgradnje centra i pratećih objekata: trpezarije sa distributivnom kuhinjom i upravne zgrade sa ambulantom – do izgradnje dnevnog edukativno-rekreativnog centra za decu i majke, čiju izgradnju će finansirati Ekumenska humanitarna organizacija – EHO Novi Sad.

Objekat će, navedeno je u svim ugovorima zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migrante i Grada Sombora, za vreme migrantske krize koristiti i njima upravljati Komesarijat, a po isteku krize biće predat u posed lokalnoj samoupravi. Na sednici Veća je rečeno da Grad nije učestvovao u donošenju odluke o odabiru lokacija za izgradnju centra, već je odluku da se centri za prihvat migranata grade u pograničnim područjima donelo nadležno Ministarstvo, a realizovao Komesarijat za izbeglice.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o potrebi finansiranja aktivnosti na održavanju pruge na deonici Sombor-Vrbas, kao pružnog pravca od vitalnog lokalnog interesa za razvoj grada Sombora. Veće je prihvatilo i nacrt ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obaveze upravljača infrastrukture, odnosno „Infrastrukture Železnice Srbije“ AD i lokalne samouprave. O navedenoj informaciji izjasniće se i odbornici na sednici Skupštine grada.

Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade grada Sombora za period 2017-2021. godine, a Predlog LAP-a će razmotriti i odbornici SG.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 57. sednici, prihvatilo predlog nadležne komisije i javni rad „Pomoć u kući“ dodelilo somborskom Crvenom krstu, koji se jedini prijavio na javni poziv. Ovim javnim radom biće obuhvaćen grad Sombor i 15 sela, a na izvršenju usluga biće angažovano 35 lica, odnosno, 33 izvršioca i dva koordinatora. S obzirom da vrednost javnog rada, po predlogu Crvenog krsta iznosi 16.410.000,00 dinara, odnosno 1.410.000,00 dinara više od iznosa planiranog u budžetu Grada, Gradsko veće je usvojilo zaključak kojim se definiše da će iznos od 1.410.000,00 dinara biti obezbeđen i realizovan u budžetu za 2018. godinu.

Veće je usvojilo treće izmene i dopune plana javnih nabavki Gradske uprave grada Sombora za 2017. godinu, kao i informaciju o fazama realizacije projekata koji se sufinansiraju sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarastvo AP Vojvodine.

Na 57. sednici, održanoj 24. aprila 2017. godine, prihvaćena je i informacija o vršenju stručno-tehničkog nadzora JKP „Prostor“ nad radovima održavanja saobraćajne signalizacije koje izvodi d.o.o. „Signal“, te na građevinsko-zanatskim radovima na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta u ulici Dušana Ćubića.
Veće je dalo saglasnost i na prve izmene i dopune godišnjeg okvirnog programa podizanja spomenika i postavljanja skulpturalnih dela na teritoriji Grada za 2017. godinu, koji se dopunjuje inicijativama za podizanje sledećih spomenika: „Rataru“, „Nikoli Tesli“, „Učitelju“ i „Alternativi“.

Gradsko veće je odlučilo i o finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 56. sednici utvrdilo Pravilnik o postavljanju bašta ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Sombora. Bašte se mogu postavljati u periodu od 01. marta do 01. novembra, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, a Pravilnikom su precizno određeni visina i površina tende za zasenčenje. Novina u pravilniku je i da se depozit, koji investitor uplaćuje pre odobrenja postavljanja bašte, može koristiti kako za nadoknadu troškova uklanjanja ukoliko investitor sam ne ukloni baštu po prestanku rada bašte. Depozit se može koristiti i za nadoknadu troškova prinudnog uklanjanja bašte, a na osnovu rešenja nadležnih u Gradskoj upravi grada Sombora. Pravilnikom su detaljno propisani razlozi za uklanjanje i postupak uklanjanja bašte, donosi ga gradonačelnica i stupiće na snagu danom donošenja.

Gradsko veće je razmotrilo zahtev Poljoprivredne stručne službe „Sombor“ u kojem se traži preispitivanje utvrđene tržišne cene za otkup građevinskog objekta na katastarskoj parceli br. 7978 KO Sombor 1, koja je prema njihovim navodima visoka. Veće je prihvatilo zahtev PSS „Sombor“ i uputilo predlog odbornicima Skupštine grada Sombora da se sa dnevnog reda 12. Sednice Skupštine grada Sombora, zakazane za 13. april 2017. godine povuče tačka koja se odnosi na imovinsko-pravni predmet PSS „Sombor“, zbog preispitivanja utvrđene tržišne cene.

Gradsko veće je odobrilo 70.000,00 dinara za štampanje knjige „Međustanica Lisabon“, somborskom piscu Dušanu Saviću. Savić je član Društva književnika Vojvodine, Društva književnika Republike Srpske i Austrijskog P.E.N. Centra. Već 25 godina živi i radi u Somboru i njegova dela su prevedena na mnoge strane jezike.

Gradsko veće je na 56. sednici, održanoj 11. aprila, usvojilo izveštaj o stanju robnih rezervi Grada Sombora na dan 31.12.2016. godine i odlučilo o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti

Na 55. sednici Gradskog veća utvrđen predlog rešenja o imenovanju Aleksandra Čorka za vršioca dužnosti Javnog komunalnog preduzeća „Energana“ i to do imenovanja direktora nakon sprovedenog javnog konkursa, a najduže na period od godinu dana. Ovaj predlog će na razmatranje i usvajanje biti upućen i odbornicima Skupštine grada Sombora.

Predlog za imenovanje novog v.d. direktora „Energane“ proistekao je iz činjenice da je dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Vasi Krsteskom, 31. marta 2017. godine istekao mandat, o čemu će se izjasniti i odbornici Skupštine grada.

Gradsko veće je usvojilo i izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2016. godinu. U izveštaju su navedene najznačajnije aktivnosti u radu Gradske uprave sa finansijskim podacima o utrošenim sredstvima za njihovu realizaciju. Izveštaj će biti dostavljen odbornicima Skupštine grada na razmatranje i usvajanje.

Veće je u okviru tačke finansijska pitanja odobrilo sredstva za nabavku motorne kosačice za Osnovnu školu „Laza Kostić“ u Gakovu i odlučilo o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti
subota, 18 mart 2017 00:00

Održana 51. sednica Gradkog veća

Gradsko veće je na 51. sednici izmenilo rešenje o obrazovanju Žalbene komisije kao kolegijalnog organa u lokalnoj samoupravi, koji u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika, njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa. Prema usvojenim izmenama za novog predsednika imenovana je dipl. pravnik Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za skupštinske i izvršne poslove u Gradskoj upravi. U obrazloženju izmena, navedeno je da se Nevena Rosić za predsednika Žalbene komisije imenuje zbog efikasnijeg rada komisije.

Gradsko veće je usvojilo i zaključak za otvaranje nove pozicije i obezbeđivanje dodatnih sredstava u okviru finansijskog plana GB „Karlo Bijelicki“, te zaključak o obezbeđivanju dodatnih sredstva za naknadu štete PU „Vera Gucunja“ Sombor.

Na 51. sednici, održanoj 16. marta 2017. godine, Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 50. sednici, dalo saglasnost na cenu lanč paketa za potrebe Narodne kuhinje, koju je posle sprovedene javne nabavke predložila Gradska organizacija Crvenog krsta Sombor. Veće je saglasno da cena jednog lanč paketa, sa PDV-om, iznosi 2.354,90 dinara. U informaciji koju je Crveni krst uputio Gradskom veću navodi se da će tokom 2017. godine socijalno ugroženim licima u somborskim selima biti isporučeno ukupno 3.300 paketa, odnosno 550 paketa u šest tranši. Distribuciju će kao i prethodne godine vršiti Crveni krst Sombor.

Članovi Gradskog veća su odobrili 50.000,00 dinara Udruženju boraca u Kljajićevu povodom otkrivanja spomen ploče borcima iz Kljajićeva koji su poginuli u ratovima 1991-1999. godine, a tada će biti obeleženo i 70 godina od osnivanja Udruženja boraca.

Odlučujući o zahtevima sportskih klubova, Gradsko veće je odobrilo 30.000,00 dinara Boćarskom klubu „Sombor“ za učešće na međunarodnom turniru mlađih selekcija, 24.000,00 dinara odobreno je Bokserskom klubu „Sombor“ za učešće na državnom prvenstvu za mlade i seniore, dok je Košarkaškom klubu „So koš“ za troškove kotizacije u Košarkaškom savezu Vojvodine odobreno 25.000,00 dinara.

Za sufinansiranje projekta Narodnog pozorišta „Sanacija energetskih gubitaka i poboljšanje energetske efikasnosti unutrašnje rasvete“, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj dodelio je bespovratno 1.893.413,00 dinara. S obzirom da ukupna vrednost projekta iznosi 2.997.540,00 dinara, Gradsko veće je odobrilo nedostajuća sredstva u iznosu od 1.104.127,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 48. sednici utvrdilo plan kapitalnih ulaganja za period 2017. do 2020. godine i plan implementacije prioritetnih projekata za 2017. godinu. Plan kapitalnih ulaganja bazira se na Strategiji razvoja grada 2014 – 2020. godine, a pozitivno mišljenje na plan kapitalnih ulaganja je dao i Privredni savet Grada Sombora.

Plan implementacije, koji je usvojilo Gradsko veće, sadrži prioritetne projekte koji bi trebalo da se realizuju u 2017. godini i realizacija nekoliko projekata zavisi od toga da li će tražena sredstva za sufinansiranje odobriti nadležne domaće, odnosno strane institucije.

Projekti su razvrstani prema strateškim oblastima, a u oblasti infrastrukture planom je obuhvaćeno desetak projekata među kojima je i projekat projektovanja i izgradnje rekonstrukcije puta Sombor-Bački Breg, projekat izgradnje i rekonstrukcije puta Sombor-Baja – druga faza. Navedeni projekti će biti realizovani ukoliko budu odobrena sredstva za sufinansiranje u okviru programa IPA HU-SRB.

U oblasti infrastrukture lokalna samouprava će finansirati projektovanje i izgradnju javne rasvete na putu M-3, radove na rekonstrukciji parternog uređenja površine od prodavnice „Maksi“ do zgrade dečjeg odeljenja GB „Karlo Bijelicki“ i druge projekte.

U oblasti kulture trebalo bi da se realizuje projekat rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja dela objekta „Grašalković palata“, u oblasti obrazovanja projekat dogradnje i adaptacije fiskulturne sale u Gimnaziji „Veljko Petrović“ i drugi projekti. Plan implementacije sadrži i projekte iz oblasti sporta, privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zdravstvene i socijalne zaštite, životne sredine i turizma.

Gradsko veće je usvojilo informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada za period 01. januar do 31. decembar 2016. godine. Usvojena je i informacija o davanju ovlašćenja „Lidlu“ Srbija da ishoduje potrebnu dokumentaciju radi izgradnje saobraćajnog priključka do ulice Josifa Pančića.

Gradsko veće je radi ujednačavanja zdravstvene zaštite stanovnika grada i sela i radi nesmetane kontinuirane i kvalitetne zdravstvene zaštite stanovnika naseljenih mesta donelo rešenje prema kojem će iz sredstava budžeta Grada finansirati četiri doktora medicine, tri stomatologa i osam medicinskih sestara /tehničara, svih sa punim radnim vremenom za rad u somborskim selima.
Gradsko veće je na 48. sednici, održanoj 27. februara 2017. godine, odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti
Strana 1 od 6

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top