Odbornici Skupštine grada Sombora su na 27. sednici Skupštine grada većinom glasova usvojili predlog odluke o osnivanju predškolske ustanove „Vera Gucunja“ Sombor. Uvodno obrazloženje, u okviru prve tačke dnevnog reda dao je Nemanja Sarač član gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja.

Razlozi za donošenje ovog akta su usklađivanje osnivačkog akta Predškolske ustanove sa važećim propisima. Naime, s obzirom da je u Oktobru prošle godine na snagu stupio novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i izmene Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kojima je uređena oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i način osnivanja i rada ustanova u ovoj oblasti kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, stvorili su se uslovi za promenu i usklađivanje osnivačkog akta.

Odbornici su usvojili i predlog sporazuma o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca predškolske ustanove „Vera Gucunja“ Sombor, kao i predlog odluke o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku.

U obrazloženju za donošenje ove odluke je istaknuto da je važeću Odluku o osnovnoj i dodtnoj podršci detetu i učeniku bilo potrebno uskladiti sa izmenom propisa utvrđenih zakonom, revidirati i proširiti mere dodatne podrške u smislu obezbeđenja dela naknade troškova boravka dece u privatnim vrtićima kako bi se smanjila lista čekanja u PU „Vera Gucunja“ Sombor i povećao obuhvat dece predškolskog uzrasta.

Odbornici Skupštine grada su na 27. sednici Skupštine, nakon kraće diskusije većinom glasova usvojili Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021 godine.

Odlukom odbornika imenovano je Radno telo – Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF-a) za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor.

U radno telo imenovana su sledeća lica : za predsednika i člana Nenad Tica, a za članove Nemanja Jovanović, Vladimir Đumić i Dragana Milinković.

Članovi LAF-a biraju se na mandatni period od četiri godine i mogu ponovo biti izabrani. Radno telo prati ostvarivanje Lokalnog antikorupcijskog plana i svojim aktivnostima radi na otklanjanju rizika od korupcije, jačanju svesti lokalne zajednice o značaju, načinu prepoznavanja i suzbijanju korupcije, na jačanju nadzorne uloge Radne grupe i obavlja druge poslove utvrđene Lokalnim antikorupcijskim planom.

Na 27. sednici Skupštine grada usvojen je predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Riđica, kao i dela plana generalne regulacije naseljenog mesta Stapar.

Odbornici su odlučili i o nekoliko imovinsko-pravnih predmeta.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda saziva Skupštine grada Sombora odbornici su imenovali novog člana odbora za zdravstvo. Naime, imenovanjem Dalibora Forgića na mesto većnika za oblast zdravstva i socijalne zaštite, odbor za zdravstvo je ostao bez jednog člana tj. predsednika. Na ovo mesto većinom glasova imenovan je Dragan Knežević iz Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top